Instytucje publiczne muszą działać na podstawie prawa i w granicach określonych przez prawo. W tym dziale zgromadziliśmy informacje o ustawach, rozporządzeniach i innych przepisach prawa państwowego, jakim podlega działalność Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Nowogród.

PRZEPISY REGULUJE:

Ustawa o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. (nowelizowana w 1994, 1996, 1998 r.).


Ustawa o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r.


Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej – w związku z reformą administracyjną państwa (tzw. druga ustawa kompetencyjna).


Nowelizacja ustawy o bibliotekach z dnia 27 lipca 2001 – wprowadzenie zapisu o zakazie łączenia bibliotek publicznych z innymi instytucjami.


Ustawa z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych.


Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133poz.883 z póżn.zm.)


Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24 poz.83 z pózn. zm.)


Ważną rolę pełni Krajowa Rada Biblioteczna, która jest organem doradczym i opiniotwórczym Ministerstwa Kultury.

 

 

Ustawa o samorządzie gminnym

Wcześniej: ustawa o samorządzie terytorialnym. Ustawa szczegółowo określa zadania i kompetencje gminy jako podstawowej jednostki samorządu terytorialnego. Najogólniej – to mieszkańcy na określonym terenie tworzą gminę. Do jej zakresu działania należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym. Szczegółowo także opisuje właściwości oraz prawa i obowiązki organów gminy (rady oraz wójta – burmistrza, prezydenta). Dz.U. 2013.594 tekst jednolity z późn. zm.

Przejdź do internetowego systemu aktów prawnych i pobierz Ustawę o samorządzie gminnym.

Ustawa o finansach publicznych

Opisuje organizację sektora finansów publicznych. Obecnie nastąpiła reorganizacja finansów publicznych, m.in. likwidacja zakładów budżetowych oraz gospodarstw pomocniczych. Nowością jest też wprowadzenie instytucji budżetu zadaniowego. Dz.U. 2013 nr 0 poz. 885 tekst jednolity z późn. zm.

Przejdź do internetowego systemu aktów prawnych i pobierz Ustawę o finansach publicznych.

Ustawa o rachunkowości

Ustawa stanowiąca podstawę prawną rachunkowości. Zwyczajowo nazywana „polskim prawem bilansowym”. Określa zasady rachunkowości oraz tryb badania sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów. Reguluje także zasady wykonywania działalności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Dz.U. 2013 poz. 330 tekst jednolity z późn. zm.

Przejdź do internetowego systemu aktów prawnych i pobierz Ustawę o rachunkowości.