Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Nowogród jest jednostką podległą Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Nowogrodzie, nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej.

Przedmiot, zasady gospodarki finansowej i zasady działania Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Nowogród określone są w Statucie uchwalonym przez Radę Miejską w Nowogrodzie

Przedmiot działania

Biblioteka służy zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych, edukacyjnych, oświatowych, kulturalnych, i informacyjnych mieszkańców Miasta i Gminy Łomża oraz Powiatu Łomżyńskiego, uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

Do podstawowych zadań biblioteki należy:


1. Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona zbiorów bibliotecznych.
2. Udostępnianie zbiorów na miejscu, prowadzenie wypożyczeń do domów oraz wypożyczeń międzybibliotecznych.
3. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej przy wykorzystaniu nowoczesnych metod informatycznych.
4. Popularyzowanie czytelnictwa i wiedzy.
5. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci a w szczególności z bibliotekami z terenu gminy i powiatu oraz z organizacjami i instytucjami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych, oświatowych i kulturalnych mieszkańców gminy i powiatu.
6. Zbieranie i udostępnianie materiałów z historii i współczesności regionu.
7. Opracowywanie sprawozdań i planów pracy rocznych i wieloletnich.
8. Opracowywanie i wdrażanie nowych metod pracy przy wykorzystywaniu nowoczesnych zdobyczy techniki w szczególności informatyki.
9. W miarę posiadanych możliwości wydawanie i wspomaganie wydawnictw regionalnych.
10. Stosowanie innych form udostępniania zbiorów bibliotecznych uwzględniające potrzeby czytelnicze dzieci i młodzieży, ludzi starszych i niepełnosprawnych.
11. Organizacja konferencji, seminariów i narad szkoleniowych w zakresie doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek.
12. Pomoc innym bibliotekom w zakresie ustalonym innymi przepisami i porozumieniami.
13. Archiwizowanie piśmiennictwa i dokumentów życia społecznego Miasta i Gminy Łomża i Powiatu Łomżyńskiego.
14. Doskonalenie metod i form pracy w bibliotece.


Biblioteka może podejmować inne zadania wynikające z potrzeb lokalnego środowiska w ramach posiadanych środków finansowych.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. wtorek, 14, listopad 2017 20:33 Super User